Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Kalendarium życia św. Wincentego Pallottiego

1795 21 kwietnia W Rzymie, na Via del Pellegrino 130, przychodzi na świat Wincenty, jako trzecie z dziesięciorga dzieci Magdaleny i Piotra Pallotti. Następnego dnia zostaje ochrzczony, otrzymuje imiona: Vincenzo, Luigi, Francisco
1801   Wincenty Pallotti zaczyna uczęszczać do pobliskiej szkoły przy ul. Cappellari. W tym samym roku przystępuje do bierzmowania
1805   Przyjmuje Pierwszą Komunię św.
1807   Początek nauki w Kolegium Rzymskim
1811   Wincenty Pallotti otrzymuje tonsurę i w ten sposób wchodzi w szeregi stanu duchownego
1814   Początek studiów filozoficznych i teologicznych na Uniwersytecie Sapienza
1816   Koniec studiów filozoficznych. Wincenty Pallotti otrzymuje święcenia niższe oraz subdiakonat
1818 16 maja Wincenty Pallotti otrzymuje święcenia kapłańskie. Nadal mieszka w domu rodzinnym
  15 lipca Kolegium Rzymskie nadaje mu stopień doktora filozofii i teologii.
1819   Ks. Wincenty Pallotti rozpoczyna pracę jako profesor teologii dogmatycznej i scholastycznej na Uniwersytecie Sapien-za i kontynuuje ją przez 10 lat. Zakłada szkoły wieczorowe dla młodzieży. Zaczyna być znany jako gorliwy kaznodzieja (głosi kazania nawet na placach położonych przy kościołach) i jako spowiednik.
1820   Prowadzi rekolekcje dla młodzieży ze zgromadzenia Maria Santissima Assunta, dla szlachty rzymskiej w domu rekolekcyjnym na Janiculum i dla ludzi świeckich w domu przy Ponte Rotto.
1821   Nie porzucając poprzednich zajęć, zostaje stałym spowiednikiem bezdomnej młodzieży w przytułku Santa Maria degli Angeli oraz w instytucie rolniczym przy Porta Salaria.
1827   Śmierć matki. Ks. Wincenty Pallotti przyjmuje funkcję ojca duchownego w Seminarium Rzymskim, którą pełni do roku 1840.
1833   Pisze trzy tomiki poczytnej książeczki Miesiąc maj: dla osób zakonnych, dla księży i dla ludzi świeckich. Zostaje spowiednikiem w Kolegium Roz-krzewiania Wiary na Piazza di Spagna.
1834   Pierwsze spotkanie z Jakubem Salvatim, jednym z gorliwszych późniejszych członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
1835 9 stycznia W czasie modlitwy po Mszy św. po raz pierwszy pojawia się u ks. Pallottiego idea Apostolstwa Katolickiego
  4 kwietnia Wraz z gronem przyjaciół, księży i świeckich kieruje do Kardynała Wikariusza K. Odescalchiego prośbę o zatwierdzenie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
  29 maja Zatwierdzenie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
  11 lipca Papież Grzegorz XVI błogosławi ideę i dzieło ks. Pallottiego
  Grudzień Ks. W. Pallotti obejmuje stanowisko rektora kościoła Santo Spirito (Ducha Świętego) przy Via Giulia, lecz na prośbę ojca nadal mieszka w domu rodzinnym. W tym czasie zostaje spowiednikiem i ojcem duchownym w wielu domach zakonnych oraz w więzieniach
1836 Styczeń Ks. Pallotti organizuje pierwsze uroczyste obchody oktawy Epifanii w kościele Santo Spirito. W tym roku poznaje dzieło Pauliny Marii Jaricot, Związek Lyoński, mający za cel pomoc misjom. Pomaga w zaszczepieniu Związku na terenie Rzymu
1837 Lipiec W Rzymie wybucha epidemia cholery. Znajdując wiele osieroconych dziewcząt, ks. Wincenty Pallotti postanawia założyć w Rzymie Dom Miłosierdzia (Pia Casa di Carita)
  15 września Śmierć ojca. Ks. Pallotti przenosi się do domu przy kościele Santo Spirito
  Październik Zabiega o utworzenie Kolegium Misyjnego, mającego na celu kształcenie księży włoskich na misjonarzy
1838 25 marca Pia Casa di Carita otrzymuje od Grzegorza XVI budynki przy Borgo Sant'Agata przeznaczone na dom dla osieroconych dziewcząt. Z sióstr opiekujących się Pia Casa di Carita powstaje Zgromadzenie Sióstr Pallotynek
  30 lipca Specjalnym pismem papież znosi Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego i wciela je do Związku Lyońskiego
  Wrzesień W piśmie skierowanym do Grzegorza XVI ks. Pallotti broni idei Apostolstwa Katolickiego. Papież zawiesza swą poprzednią decyzję
1839 Lipiec Ks. Pallotti dostaje krwotoku. Z powodu choroby udaje się do pustelni w Camaldoli na kurację i wypoczynek. W ciągu trzymiesięcznego pobytu w klasztorze kamedułów pisze dzieło Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (360 stron rękopisu)
1840 Luty Otrzymuje pozwolenie na otwarcie Kolegium Misyjnego. W tym roku zaczyna organizować w kościele Santo Spirito konferencje czwartkowe dla kapłanów
1841 Styczeń Oktawa Epifanii zostaje przeniesiona na stałe do kościoła Sant'Andrea delia Valle i nabiera jeszcze większych niż przedtem rozmiarów
1843   Spośród księży należących do Kolegium Misyjnego pozostaje tylko ks. Rafał Mellia, który zaczyna mieszkać wraz z ks. Pallottim. Przyłączają się do niego także inni, późniejsi członkowie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego: ks. Ignacy Auconi, ks. Franciszek Vaccari, ks. Andrzej Mogliazzi i brat Angelo Palombi
  Sierpień Ks. Wincenty Pallotti zostaje kapelanem w więzieniu św. Anioła
1844 Wiosna Zostaje kapelanem armii papieskiej
  Lipiec Pełni funkcję kapelana w szpitalu wojskowym w pałacu Cento Preti
  14 sierpnia Grzegorz XVI wydaje decyzję o przekazaniu ks. Wincentemu Pallottiemu i jego wspólnocie księży i braci klasztoru oraz kościoła San Salvatore in Onda (Najświętszego Zbawiciela na Fali), należących do franciszkanów konwentualnych
  Wrzesień/październik Wyjazd ks. Melii do Anglii
  12 listopada Ks. Wincenty Pallotti i członkowie Zjednoczenia obejmują funkcję kapelanów w szpitalu wojskowym Santo Spirito in Sassia
1845 27 lutego Zakon franciszkanów oficjalnie przekazuje ks. Pallottiemu klasztor i kościół San Salvatore in Onda. W tym roku wspólne życie z nim zaczynają: ks. Faa di Bruno, ks. Paweł de Geslin, ks. Lucjan Bandiera, brat Józef Gagliardi i kleryk Henryk Ghirelli
1846 Styczeń Po ukończeniu remontu wspólnota ks. Pallottiego przenosi się ostatecznie do klasztoru przy kościele San Salvatore in Onda
  1 czerwca Śmierć papieża Grzegorza XVI
  16 czerwca Wybór papieża Piusa IX
  Październik - listopad W czasie rekolekcji zamkniętych ks. Wincenty Pallotti rozważa kwestię ślubów w kształtującym się powoli zgromadzeniu księży i braci. Pod koniec roku przedstawia nowo wybranemu papieżowi do zatwierdzenia regułę Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
1847 Styczeń W oktawie Epifanii głosi kazanie sam papież Pius IX. W tym roku członkowie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego składają po raz pierwszy przyrzeczenia na ręce ks. Wincentego Pallottiego
1848 Marzec Obraduje mała „kapituła" księży i braci Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Ks. Wincenty Pallotti zostaje wybrany przełożonym generalnym wspólnoty, zaś ks. Franciszek Vaccari rektorem domu
  28 kwietnia Zawieszenie działalności jezuitów
  15 listopada Zamordowanie premiera Pellegrina Rossiego i początek rewolucji w Rzymie
  23 listopada Ucieczka papieża Piusa IX do Gaety
1849 22 lutego Wyrzucenie ks. Wincentego Pallottiego i jego towarzyszy ze szpitala wojskowego
  26 lutego Ks. Wincenty Pallotti ukrywa się w Kolegium Irlandzkim. Inni księża i bracia też opuszczają klasztor i żyją w rozproszeniu
  30 kwietnia Pierwszy atak wojsk francuskich na Rzym. Zwycięstwo Rewolucji
  3 czerwca - 3 lipca Drugie oblężenie Rzymu. Wkroczenie wojsk francuskich do miasta, wznowienie rządów papieskich
  14 lipca Ks. Wincenty Pallotti i jego towarzysze wracają do klasztoru i wznawiają swą działalność duszpasterską
1850 16 stycznia Silne przeziębienie, które przeradza się w zapalenie płuc, przykuwa ks. Pallottiego do łóżka
  22 stycznia Śmierć ks. Wincentego Pallottiego
1852 18 lutego Otworzenie procesu informacyjnego w celu stwierdzenia heroiczności cnót ks. Pallottiego
1854   Zmiana nazwy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego na Pobożne Stowarzyszenie Misyjne
     
1856   Śmierć ks. Franciszka Vaccariego
1887 13 stycznia Papież Leon XIII ogłasza Wincentego Pallottiego Sługą Bożym. Następuje oficjalne otwarcie procesu beatyfikacyjnego
1906   Urzędowe otwarcie trumny ks. Wincentego Pallottiego. Znaleziono wówczas jego ciało w stanie nieskażonym
1907   Przeszczepienie Stowarzyszenia na ziemie polskie przez ks. Alojzego Majewskiego i ks. Alojzego Hubnera
1932   Pius XI ogłasza heroiczność cnót sługi Bożego Wincentego Pallottiego i ogłasza go „Prekursorem Akcji Katolickiej”
1935   Powstanie polskiej prowincji Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego (od 14 marca 1942 r. oficjalnie pw. Chrystusa Króla)
1947   Przywrócenie pallotynom pierwotnej nazwy: Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego
1950 22 stycznia BEATYFIKACJA : Pius XII zalicza sługę Bożego Wincentego Pallottiego w poczet błogosławionych
1963 20 stycznia KANONIZACJA : Jan XXIII ogłasza błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym
1993 25 marca Dekret Przełożonego Generalnego o przekształceniu polskiej prowincji Chrystusa Króla i powołaniu do istnienia dwóch prowincji polskich: Chrystusa Króla (z siedzibą w Warszawie) i Zwiastowania Pańskiego (z siedzibą w Poznaniu)
2004 28 października Powstaje dekret Papieskiej Rady do spraw Świeckich uznający Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego za międzynarodowe publiczne stowarzyszenie wiernych na prawie papieskim i zatwierdzający Statut Generalny ZAK na 5 lat ad experimentum

Oprac. na podstawie: Ks. Czesław Parzyszek SAC, Prekursor apostolstwa świeckich, „Apostolicum”, Ząbki 2007